new_848555045bfb915fccdfd_9537547285bfbaaf1723f7

IG晒結婚證書 19歲卓林與31歲Andi加拿大結婚

去年12月離家出走、年初流落加拿大街頭拍片尋父、 五月宣布與年長十二年的同性女友Andi訂婚直播咀嘴賺生活費,今日19歲卓林喺IG宣布已經同31歲的網紅Andi結婚,仲喺IG晒結婚證書!

撰文 : 東方新地 圖片:卓林IG、新傳媒圖片