312231132231_10448509465bfa6e275e11c_17192969905bfac9ff8d0e6

邱淑貞陪索爆大女赴英升學!12位最索星二代逐個捉

索嘅星二代除咗沈月之外,仲有唔少愈大愈靚嘅星二代,喺娛樂圈一班明星名模第二代經常有機會暴露在鎂光燈下,一舉一動都備受關注,加上深得父母遺傳 ,更重要係佢哋遺傳到父母的優良基因,極有星味!如果眾星二代跟隨父母腳步踏入娛樂圈,屆時眾男神女神就肯定有一番龍爭虎鬥!唔講咁多,大家慢慢欣賞!

撰文:東方新地|圖片:新傳媒圖片庫、琦琦IG